نمک تصفیه شده به روش تبلور مجدد

گل نمک 8 آبان 1398 498

درکشورمان ایران طبق استانداردهای موجود، به نمک صنعتی کلرید سدیمی که خلوص کلرید سدیم آن بیشتر از ۹۹.۲درصد باشد و دیگر ترکیبات موجود آن نیز از مقدار معینی فراتر نرود، مجوز تولید و بسته بندی نمک خوراکی تعلق می گیرد. نمک تصفیه شده به روش تبلور مجدد

نمک تصفیه شده به روش تبلور مجدد چیست

که البته این استاندارد تنها به نمک تصفیه شده تعلق می گیرد. لذا نمک معدنی با خلوص بسیار بالا اگر تصفیه شده نباشد، از نظر سازمان غذا و دارو مجوز استفاده در بخش خوراکی و صنایع غذایی را ندارد.

نمک تصفیه شده به روش تبلور مجدد

  • ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکرون بدون ید کد ۲۲a
  • ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکرون یددار کد ۲۲b
  • ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون بدون ید کد ۲۱a
  • ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون یددار کد ۲۱b
  • ۰ تا ۲۰۰ میکرون یددار کد ۲۸
تماس