نمک چیست؟

گل نمک 8 آبان 1398 مقالات , 211

نمک چیست؟ نمک ماده ای معدنی است و از مهم‌ترین املاحی است که در خوراک روزانه انسان‌ها به کار می‌رود. در زندگی روزمره زمانی که صحبت از نمک می شود، منظورمان نمک آشپزخانه (کلرید سدیم) است. نمک در قدیم بسیار ارزش داشت، به طوری که به سربازان به عنوان دستمزد، نمک پرداخت می کردند.

نمک چیست؟ از منظر یک شیمی دان به هر اسیدی که هیدروژن از آن گرفته شود و یک فلز با ظرفیت مشابه با همان ظرفیت به آن اضافه شود، نمک می گویند.

بعنوان مثال اسید سولفوریک با فرمول شیمیایی H۲SO۴ که دو اتم هیدروژن دارد، کافیست در واکنش با ترکیبات کلسیم دار یک اتم کلسیم (دو ظرفیتی) و یا با ترکیبات سدیم دار دو اتم سدیم(تک ظرفیتی) به آن اضافه شود. در این صورت ترکیبات   CASO۴و یا NA۲SO۴حاصل می شود که هر کدام از این مواد یک نمک هستند. یکی سولفات کلسیم و دیگری سولفات سدیم.

باید بدانیم به ترکیب سدیم با کلر، سدیم کلراید (NACL)  یا همان نمک طعام می گوییم. فلذا اگر شنیدید که نمک صنعتی احتمال دارد ترکیبات دیگری غیر از  NACL مد نظر باشد.

اما موضوع ما خارج از بحث علم شیمی است. در گروه کارخانه جات گل نمک، به ترکیب NACL که از معدن استخراج شده است، نمک صنعتی می گوییم و اگر همین نمک تصفیه گردد به آن نمک خوراکی گفته می شود. اما هر دو نمک صنعتی  و نمک خوراکی با دارا بودن ترکیب NACL نمک طعام محسوب می شوند.

تحقیق در مورد نمک خوراکی و صنعتی

نمک از دیدگاه علم شیمی: نمک از ین های مثبت و منفی ایجاد شده، به طوری که نمک نهایی خنثی بوده و هیچ گونه بار مثبت یا منفی نداشته باشد. معمولاً در انواع واکنش های شیمیایی، نمک به عنوان یک فراورده فرعی تولید می شود :

از واکنش اسید با اکسید فلز، نمک و آب تشکیل می شود.

از واکنش باز با اسید، نمک و آب تشکیل می شود.

از واکنش فلز با اسید، نمک و هیدروژن تشکیل می شود.

از واکنش اسید با کربنات ها، نمک، آب و دی اکسید کربن تشکیل می شود.

خواص نمک ها + ترکیبات نمک 

نمک چیست؟ نمک ها دارای اجزای یونی می باشند که ایجاد بلور می کنند. معمولاً در آب حل می شوند (چون یون های مثبت و منفی آنها در آب از هم جدا می شوند). نمک ها نقطه ذوب بالایی دارند و درجه سختی و قابلیت تراکم آنها کم است. اگر نمک ذوب شود یا در آب حل شود، هادی جریان الکتریسیته خواهد بود.

معمولاً نام نمک را بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن نام گذاری می کنند. جزء کاتیونی که غالباً نام یون فلز است به دنبال نام اجزای آنیونی می آید. بنابراین ابتدا نام آنیون و سپس نام کاتیون می آید. معمولاً آنیون ها را بر اساس اسید اشتقاق شده از آن نام گذاری می کنند:

استات ها، نمک های اسید استیک هستند.

کربنات ها، نمک های اسید کربنیک هستند.

کلریدها، نمک های اسید هیدروکلرید هستند.

سیانیدها، نمک های اسید هیدروسیانیک می باشند.

نیترات ها، نمک های اسید نیتریک می باشند.

نیتریت ها، نمک های اسید نیترو می باشند.

فسفات ها، نمک های اسید فسفریک هستند.

سولفات ها، نمک های اسید سولفوریک هستند.

سیترات ها، نمک های اسید سیتریک می باشند.

تماس